Phone: +94 21 222 3610 Email: info@maco.jfn.ac.lk
Phone: +94 21 222 3610 Email: info@maco.jfn.ac.lk

Faculty Board

1. Prof. N. Kengatharan (Chairman)
2. Mr. K. Gnanabasharan (Deputy Registrar/Secretary)
3. Senior Prof. T. Velnampy
4. Senior Prof. B. Nimalathasan
5. Prof. (Mrs). R. Yogendrarajah
6. Prof. (Mrs). S. Shanmugathas
7. Prof. S. Sivesan
8. Prof. (Mrs). L. Kengatharan
9. Prof. (Mrs.) S. M. C. Mahenthiran Aloysius
10. Prof. P. Pratheepkanth
11. Prof. J. Robinson
12. Prof. R. Vijayakumaran
13. Prof. (Mrs). T. Raveendran
14. Mrs. T. Sivaskaran
15. Dr. M. Karunanithy
16. Dr. V. A. Subramaniam (Sabbatical Leave 01.05.2023 – 30.04.2024)
17. Mr. S. Balaputhiran
18. Dr. (Mrs.) S. Anandasayanan
19. Dr. V. Sritharan
20. Dr. S. Ramesh
21. Mr. B. Prahalathan (Sabbatical Leave 03.10.2022 – 30.09.2024)
22. Dr. A. Saravanabawan
23. Dr. (Mrs.) J. Thevananth
24. Mrs. P. Muraleetharan
25. Dr. S. Rajumesh
26. Dr. (Mrs.) S. Balagobei
27. Dr. (Mrs.) S. Vaikunthavasan
28. Mr. V. Kumaradeepan
29. Mrs. M. Raveeswaran
30. Mr. R. Kajananthan
31. Dr. (Mrs). S. Vijayakumaran
32. Dr. S. Achchuthan
33. Mr. N. Canister Umakanth
34. Mrs. S. Dineshkumar
35. Mrs. T. Piratheesh
36. Mr. L. Mayuran
37. Mr. A. Ajanthan (Study Leave 13.10.2021 – 21.01.2025)
38. Dr. (Mrs.) D. Sangarathas
39. Mrs. J. S. Dimon Ford
40. Mr. J. Aloy Niresh
41. Mrs. T. Thanushan
42. Miss G. H. Hensman
43. Mr. K. Kajenthiran
44. Mr. V. Anojan (Study Leave 03.07.2023 – 02.07.2025)
45. Mrs. J. Nirojan
46. Mrs. R. Mithulan
47. Mr. R. Umanakenan
48. Miss. N. Rajakulanajagam (Study Leave 23.01.2023 – 23.04.2026)
49. Mrs. I. Kajananthan
50. Mrs. A. Harishangar (13.12.2021-12.12.2024) (Study Leave 02.10.2023 – 01.10.2024)
51. Mrs. M. Gowthaman (24.07.2023-23.07.2026)
52. Mr. K. Siyanthan
53. Mr. Y. Achchuthan
54. Mr. R. Niles (External Member)
55. Mr. S. Kirupakaran (External Member)
56. Mr. K. Sivaharan (External Member)