Phone: +94 21 222 3610 Email: info@maco.jfn.ac.lk
 1. B. Nimalathasan (Chairman)
 2. R. Kesavan (Asst. Registrar/Secretary)
 3. T. Velnampy (Sabbatical Leave)
 4. (Mrs). R. Yogendrarajah
 5. (Mrs). S. Shanmugathas
 6. S. Sivesan
 7. (Mrs). L. Kengatharan
 8. N. Kengatharan
 9. P. Pratheepkanth
 10. J. Robinson
 11. (Mrs.) S. M. C. Mahenthiran Aloysius
 12. T. Sivaskaran
 13. (Mrs). T. Raveendran
 14. M. Karunanithy                                    
 15. V. A. Subramaniam
 16. S. Balaputhiran
 17. (Mrs.) S. Anandasayanan            
 18. V. Sritharan
 19. S. Ramesh
 20. B. Prahalathan (Sabbatical Leave)
 21. A. Saravanabawan
 22. R. Vijayakumaran
 23. (Mrs.) J. Thevananth
 24. P. Muraleetharan
 25. S. Rajumesh
 26. S. Balagobei
 27. (Mrs.) S. Vaikunthavasan
 28. V. Kumaradeepan
 29. M. Raveeswaran
 30. R. Kajananthan
 31. (Mrs). S. Vijayakumaran (Maternity Leave)
 32. S. Achchuthan
 33. N. Canister Umakanth (Study Leave)
 34. S. Dineshkumar
 35. T. Piratheesh
 36. L. Mayuran
 37. A. Ajanthan (Study Leave)
 38. D. Sangarathas
 39. J. S. Dimon Ford
 40. J. Aloy Niresh
 41. T. Thanushan
 42. Miss G. H. Hensman
 43. R. Umanakenan
 44. K. Kajenthiran
 45. N. Rajakulanajagam
 46. V. Anojan
 47. J. Nirojan
 48. R. Mithulan (Maternity Leave)
 49. A. Harishangar
 50. K. Siyanthan
 51. Y. Achchuthan
 52. R. Niles (External Member)
 53. S. Kirupakaran (External Member)
 54. V. Piravin (Student’s Rep)
 55. S. Ragavan (Student’s Rep)
 56. A. Rasakumaran (On invitation)
 57. R. Kupeshan (On invitation)