Phone: +94 21 222 3610 Email: info@maco.jfn.ac.lk
Phone: +94 21 222 3610 Email: info@maco.jfn.ac.lk

1. Senior Prof. B. Nimalathasan (Chairman)
2. Senior Prof. T. Velnampy
3. Prof. (Mrs). R. Yogendrarajah
4. Prof. (Mrs). S. Shanmugathas
5. Prof. S. Sivesan
6. Prof. (Mrs). L. Kengatharan
7. Prof. N. Kengatharan
8. Prof. (Mrs.) S. M. C. Mahenthiran Aloysius
9. Prof. P. Pratheepkanth
10. Prof. J. Robinson
11. Mrs. T. Sivaskaran
12. Dr. (Mrs). T. Raveendran
13. Mr. M. Karunanithy
14. Dr. V. A. Subramaniam (Sabbatical Leave 01.07.2023 – 01.07.2024)
15. Mr. S. Balaputhiran
16. Dr. (Mrs.) S. Anandasayanan
17. Dr. V. Sritharan
18. Dr. S. Ramesh
19. Mr. B. Prahalathan (Sabbatical Leave 03.10.2022 – 30.09.2024)
20. Dr. A. Saravanabawan
21. Dr. R. Vijayakumaran
22. Dr. (Mrs.) J. Thevananth
23. Mrs. P. Muraleetharan
24. Dr. S. Rajumesh
25. Mrs. S. Balagobei
26. Dr. (Mrs.) S. Vaikunthavasan
27. Mr. V. Kumaradeepan
28. Mrs. M. Raveeswaran
29. Mr. R. Kajananthan

30. Dr. (Mrs). S. Vijayakumaran
31. Dr. S. Achchuthan
32. Mr. N. Canister Umakanth (Study Leave 06.04.2022 – 15.07.2023)
33. Mrs. S. Dineshkumar
34. Mrs. T. Piratheesh
35. Mr. L. MayuranMr. A. Ajanthan (Study Leave 13.10.2021 – )
36. Dr. (Mrs.) D. Sangarathas
37. Mrs. J. S. Dimon Ford
38. Mr. J. Aloy Niresh
39. Mrs. T. Thanushan
40. Miss G. H. Hensman
41. Mr. K. Kajenthiran
42. Mr. V. Anojan (Study Leave 03.07.2023 – 02.07.2025)
43. Mrs. J. NirojanMrs. R. Mithulan
44. Mr. R. Umanakenan
45. Miss. N. Rajakulanajagam (Study Leave 23.01.2023 – 23.04.2026)
46. Mrs. A. Harishangar
47. Mr. K. Siyanthan
48. Mr. Y. Achchuthan
49. Mr. R. Niles (External Member)
50. Mr. S. Kirupakaran (External Member)
51. Mr. K. Sivaharan (External Member)
52. Mrs. R. Kesavan (Asst. Registrar/Secretary)